ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ-ДРУКАРКИ

Загальні вимоги:

- секретар-друкарка призначається на посаду і звільняється з неї директором школи;

- на посаду секретаря-друкарки призначаються особи, які мають професійно-технічну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту і спеціальну підготовку за встановленою програмою (без вимог до стажу роботи);

- секретар-друкарка підпорядковується безпосередньо директору школи;

- під час виконання посадових обов'язків секретар-друкарка керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами, які стосуються ведення діловодства; стандартами уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; законодавством про працю та інструкцією про порядок ведення трудових книжок; правилами орфографії і пунктуації; правилами роботи з оргтехнікою; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;

- працює в режимі робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня;

- взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміністративним і обслуговуючим персоналом з питань підготовки і подання необхідної інформації та матеріалів на засідання ради школи, педагогічної і учнівської рад, перевірки виконання доручень, наказів і розпоряджень адміністрації школи, керівника установи, кадрової, фінансово-господарської діяльності школи, установи;

- виконувати накази та розпорядження директора школи, не покидає робоче місце без дозволу директора школи, повинна знаходитись на робочому місці з 8.00 до 17.00. Перерва на обід з 12.00 до 13.00, технічна перерва 2 рази на 15 хв. (з 10.00 до 12.00, з 14.00 до 16.00);

Здійснює:

- виконання технічних функцій щодо забезпечення і обслуговування роботи директора школи та його заступників;

- ведення діловодства ( особові справи учнів, вчителів, книги наказів, візитаційну книгу, книги вхідних та вихідних документів, книгу видачі довідок, книгу обліку відвідування учнів, книгу чергового адміністратора, та ін.);

- отримання для директора школи, керівника установи і його заступників відомості про працівників школи, викликає за дорученням директора працівників школи, учнів;

телефонні переговори директора школи;

- прийом і передачу телефонограм, записує під час відсутності директора школи, керівника установи прийняті повідомлення і доводить їх до його відома;

- роботу щодо підготовки загальних зборів працівників школи, засідань ради школи, педагогічної ради, а також нарад, які проводить директор школи, керівник установи (збір необхідних матеріалів; повідомлення учасників про час, місце, порядок денний наради та їх реєстрацію), за дорученням директора школи, керівника установи веде і оформляє протоколи засідань і нарад;

- контроль за канцелярськими приладдям, організаційною технікою, створює умови, які сприяють ефективній роботі директора школи;

- передачу і прийом інформації щодо роботи школи;

- друк за вказівкою директора школи різних документів і матеріалів;

- прийом кореспонденції, що надходить на ім'я директора школи, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого в школі порядку і передає її після розгляду;

- оформлення особових справ відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх збереження і у визначені строки здає їх до архіву;

- слідкує за термінами виконання доручень директора школи взятих на контрол ьдиректором за призначенням конкретним виконавцям для використання її в процесі їхньої роботи або підготовки;

- відправку кореспонденції;

- прийом особистих заяв працівників, учнів та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють), документів на підпис директору школи;

- прийом відвідувачів, забезпечує оперативність розгляду прохань і пропозицій працівників;

- документальне забезпечення кадрової роботи в школі, ( за згодою) веде книгу наказів і зберігає її, веде і зберігає журнал обліку руху трудових книжок, зберігає і веде у встановленому порядку трудові книжки працівників.

Має право:

- вимагати від працівників школи, установи а в разі необхідності й від адміністрації школи, установи необхідну інформацію і матеріали, а також пояснення щодо причин затримки виконання доручень, які взяті на контроль;

- вимагати від виконавців доопрацювання документів, підготовлених з порушенням встановлених правил складання й оформлення документів;

- візувати проекти документів, пов'язаних з управлінською діяльністю школи, установи;

- вносити на розгляд адміністрації школи, установи пропозиції щодо покращення роботи з документами, удосконалення форм і методів управлінської діяльності з урахуванням застосування організаційної і обчислювальної техніки.

Відповідає:

- за невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, секретар-друкарка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

- за завдані школі, установі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки секретар-друкарка несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством;

- за систематизацію та збереження документації в шкільному архіві.

Кiлькiсть переглядiв: 1144

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.